01.11.2018

Õigusalane teave: Advokaadibüroo FINK OÜ veebilehe kasutustingimused ja andmekaitsetingimused

Veebilehe kasutustingimused

Advokaadibüroo FINK OÜ, registrikood 14449072, aadress Narva mnt 7b, 10117 Tallinn, telefon +372 501 2205, e-post fink@fink.ee, õigusalane teave hõlmab Advokaadibüroo FINK OÜ veebilehe (edaspidi veebileht) kasutustingimusi ja füüsilisi isikuid puudutavaid andmekaitsetingimusi.

Veebilehe kasutustingimused sätestavad tingimused, mille alusel võib käesolevat veebilehte kasutada.

Kui Te olete ükskõik millisele veebilehe osale sisenenud, siis Te kinnitate, et olete lugenud ja nõustunud  käesoleval veebilehel Advokaadibüroo FINK OÜ poolt esitatud õigusalase teabega. Kui Te ei ole veebilehe kasutustingimusi läbi lugenud ja nendega nõustunud, siis veebilehe kasutamine ei ole lubatud.

Advokaadibüroo FINK OÜ võib õigusalases teabes teha muudatusi, näiteks ajakohastada andmekaitsetingimusi.  Muudatused jõustuvad nende avaldamisest veebilehel.

Veebilehe sisu kasutamine mistahes mahus on lubatud üksnes Advokaadibüroo FINK OÜ kirjalikul loal.

Käesoleval veebilehel edastatav teave ei ole õigusteenuse osutamine.

Advokaadibüroo FINK OÜ teavitab, et käesoleval veebilehel avaldatav või edastatav teave on üksnes informatiivne. See ei kujuta endast õigusteenuse osutamist ega asjatundja arvamust ja seda ei tohi sellena kasutada. Advokaadibüroo FINK OÜ ei võta endale vastutust sellise informatsiooni kasutamise tagajärgede eest. Igasuguse käesolevalt veebilehelt pärineva teabe kasutamine toimub selle teabe kasutaja riskil ja vastutusel. Näiteks võib olla, et blogipostituse järgselt on asjakohases õigusaktis või kohtupraktikas toimunud muudatused. Advokaadibüroo FINK OÜ soovitab õigusteenuse saamiseks advokaadi poole pöördumist.

Andmekaitsetingimused

Füüsiliste isikute kaitse isikuandmete töötlemisel on põhiõigus. Euroopa Liidu põhiõiguste harta  artikli 8 lõikes 1 ja Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 16 lõikes 1 on sätestatud, et igaühel on õigus oma isikuandmete kaitsele.

Andmekaitsetingimused puudutavad füüsiliste isikute kaitset isikuandmete töötlemisel.

Isikuandmed on igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku ehk andmesubjekti kohta.

Advokaadibüroo FINK OÜ kinnitab, et me kogume võimalikult vähe andmeid. Me kogume andmeid selleks, et muuta oma veebilehte sisukamaks ja kasutajasõbralikumaks.

Kui Te teete Advokaadibüroo FINK OÜ-le päringu telefoni teel või e-posti teel, siis me kasutame Teie telefoninumbrit või e-posti aadressi ainult Teie päringule vastamiseks. Teie poolt päringule vastamiseks antud telefoninumbri ja e-posti aadressi andmetest ei moodustata andmekogumit.

Teeme endast oleneva, et isikuandmeid kaitsta. Teie andmete turvaliseks töötlemiseks kasutab Advokaadibüroo FINK OÜ mõistlikus ulatuses infotehnoloogilisi ja füüsilisi turvameetmeid. Täielikku turvalisust isikuandmete kaitsmiseks tagada ei ole võimalik.

Advokaadibüroo FINK OÜ isikuandmete kogumise teave.

Isikuandmete vastutava töötleja nimi ja kontaktandmed: Advokaadibüroo FINK OÜ, registrikood 14449072, aadress Narva mnt 7b, 10117 Tallinn, telefon +372 501 2205, e-post fink@fink.ee.

Isikuandmete töötlemise eesmärk: veebilehe külastuste põhjal andmete saamine, et  Advokaadibüroo FINK saaks pakkuda asjakohasemat veebilehe sisu, muuta veebilehte sisukamaks ja kasutajasõbralikumaks.

Isikuandmete töötlemise õiguslik alus: isikuandmete töötlemise õiguslik alus on vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse 2016/679 (isikuandmete kaitse üldmäärus) artikli 6 lõike 1 punktile a  andmesubjekti nõusolek töödelda oma isikuandmeid ühel või mitmel konkreetsel eesmärgil.

Küpsiste kasutamise põhimõtted: Advokaadibüroo FINK OÜ veebileht kasutab mitmesuguseid eri funktsioonidega küpsiseid informatsiooni kogumiseks, et tagada Teile parem veebilehe kasutajakogemus. Küpsis on väike tekstifail, mis salvestatakse veebilehe külastamisel Teie arvutisse või mobiilseadmesse. Me võime kasutada sessiooni- ja püsiküpsiseid. Küpsised võivad olla nii esimese osapoole kui ka kolmanda osapoole küpsised.

Te olete andnud oma nõusoleku küpsiste paigaldamiseks andes nõusoleku käesolevale veebilehel kuvatava bänneri kaudu.

Kui Te ei soovi küpsiste salvestamist oma seadmesse, siis saate küpsistest loobuda, kui Te muudate oma veebilehitseja seadistusi või saate kustutada salvestatud küpsised. Seejuures on hea teada, et küpsistest keeldumine võib mõjutada veebilehe funktsionaalsust. Selget nõusolekut väljendava tegevusena käsitleme veebilehe kasutamise jätkamist,  mis kinnitab, et olete  teadlik küpsistest ja nõustunud küpsiste kasutamisega.

Advokaadibüroo FINK OÜ veebilehel võib olla linke kolmandate isikute veebilehtedele, mis tähendab, et kolmandate isikute rakendused on seotud kolmandate isikute andmekaitsetingimustega.

Isikuandmete säilitamise aja määramise kriteerium:  andmeid säilitatakse ainult niikaua, mis on vajalik andmete kogumisel märgitud eesmärkide saavutamiseks.

Teil on õigus taotleda Advokaadibüroo FINK OÜ-lt juurdepääsu Teid kui andmesubjekti puudutavatele isikuandmetele ning nende parandamist või kustutamist või isikuandmete töötlemise piiramist või esitada vastuväide selliste isikuandmete töötlemisele.

Teave õiguse kohta esitada kaebus järelevalveasutusele: Teil kui andmekaitsesubjektil on õigus esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile, kui Te olete seisukohal, et isikuandmete töötlemisel on rikutud Teie kui andmesubjekti õigusi.

Kui Teil on küsimusi või ettepanekuid, siis palun võtke ühendust telefonil + 372 501 2205 või e-posti aadressil fink@fink.ee.