Kas äriühing saab korterit ostes käibemaksu tagasi küsida? Kui saab, siis millisel juhul tekib õigus  käibemaks tagasi küsida

Käibemaksu kontekstis tuleb küsida, mille jaoks on korter ostetud. Kas eluruumina üürile andmiseks, kontoriks või majutusteenuse pakkumiseks? Seega kas korter on mõeldud maksuvaba käibe tarbeks või maksustatava käibe tarbeks.

Riigikohus on selgitanud, et majutusteenuse pakkumine on lubatav nii elamus kui ka mitteelamus, bürooruumid võivad asuda aga mitteelamu kasutusotstarbega hoones või ruumides. Selles seisnebki Riigikohtu selgituste kohaselt erinevus: kas kavatsetakse kasutada eluruumi kasutusotstarbega kinnisasja majutusteenuse osutamiseks või kontoriruumidena.

Küsides kas äriühing saab korterit ostes käibemaksu tagasi küsida ehk sisendkäibemaks maha arvata, vaatleme kahte olukorda: kui korter on ostetud eesmärgiga kasutada seda kontorina ja kui korter on ostetud eesmärgiga osutada majutusteenust.

Korter kontoriks. Kas äriühing saab korterit ostes käibemaksu tagasi küsida?

Kohtupraktikast nähtub olukord, kus Maksu- ja Tolliamet on jätnud maksuotsusega rahuldamata äriühingu käibemaksu tagastusnõude. Osaühing oli soetanud korteriomandid ning arvestanud sisendkäibemaksu hulgas korteriomandite soetuselt tasutud käibemaksu. Tagastusnõue jäi rahuldamata, kuna korteriomandite puhul oli tegemist eluruumidega, mille kasutamine osaühingu äritegevuseks ei olnud maksuhalduri arvates tõendatud. Seega ei tekkinud maksuhalduri arvates korteriomanditega seoses maksustatavat käivet käibemaksuseaduse järgi. Kuna korteriomandid polnud soetatud osaühingu maksustatava käibe tarbeks, polnud sellel osaühingul käibemaksuseaduse kohaselt õigust kajastada käibemaksuarvestuses korteriomandite soetamise arvel märgitud käibemaksu.

Äriplaani usutavus

Riigikohus on rõhutanud korteriomandi reaalosa kasutusotstarbe tähendust viidates kasutusloale, millega määratakse ehitise kasutamise otstarve. Kui äriühing on soetanud korteriomandid, mille reaalosa kasutusotstarbeks on ehitise kasutusloa kohaselt määratud eluruum, siis kas üldse oleks võimalik, et äriühing saab korterit ostes käibemaksu tagasi küsida kasutades neid ruume kontoriruumidena? Riigikohus ei ole välistanud algselt eluruumina ostetud ruumide  kasutamist kontoriruumina ja käibemaksu maha arvamist, kuid paneb rõhuasetuse äriplaani usutavusele.

Äriplaan peab olema usutav ja realistlik. Korteri kasutamine mitteeluruumina peab olema õiguslikult võimalik. Tõendamiskoormus ehitusõiguslikule kasutusotstarbele mittevastava äriplaani realistlikkuse osas lasub maksukohustuslasel.

Kui maksuhaldur on jätnud kõnealuses kontekstis käibemaksu tagastusnõude rahuldamata, siis on asunud kohtud vaidluse korral hindama äriplaani usutavust. Maksukorralduse seaduse kohaselt lasub maksukohustuslasel maksuotsuse vaidlustamise korral kohustus tõendada, et maksusumma määrati valesti. Seega tõendamiskoormus ehitusõiguslikule kasutusotstarbele mittevastava äriplaani realistlikkuse osas lasub maksukohustuslasel.

Äriplaani usutavuse osas soetatud korteri omandamise eesmärki silmas pidades võib kohtupraktikast välja järgmised aspektid:

  • Kontor või bürooruumid võivad asuda mitteelamu kasutusotstarbega hoones või ruumides. Pelgalt ehitusõiguslikust kasutusotstarbest lähtumine ei pruugi käibemaksuseaduse kontekstis eluruumide ja mitteeluruumide eristamisel viia õigele tulemusele. Seepärast tuleb anda maksukohustuslasele võimalus selgitada ja esitada tõendid näitamaks, et elamu, korter või muu elamu osa on tegelikult soetatud majandustegevuse tarbeks. Seejärel peab maksuhaldur hindama, kas kavandatud tegevus kujutab endast maksustatavat käivet ning kas esitatud äriplaan on usutav.
  • Äriplaani tõendamiseks sobivad kõik maksukorralduse seaduse § 59 lõikes 1 nimetatud tõendid, sh maksukohustuslase suuline teave.
  • Tõendamiskoormus ehitusõiguslikule kasutusotstarbele mittevastava äriplaani realistlikkuse osas lasub maksukohustuslasel. Kui äriplaani elluviimiseks esineb seadusandlikke takistusi, ei pruugi see olla üldse elluviidav. Kui sellised takistused on kõrvaldatavad, saab äriplaani usutavuse hindamisel arvesse võtta seda, kas äriühing on astunud samme takistuste kõrvaldamiseks ja millal neid samme astuti.
  • Maksukohustuslane peab näitama, milliseid abinõusid ta on rakendanud või planeerib rakendada, et eluruumi kasutusotstarvet muuta kavandatava kasutusotstarbega kooskõlas olevaks. Ehitise kasutusotstarbe muutmist reguleerib Nende abinõude realiseeritavuse hindamisel tuleb arvestada ka kolmandate isikutega s.o teiste korteriomanikega seotud õiguslikke riske. Korteri kasutamine mitteeluruumina peab olema õiguslikult võimalik.
  • Haldusakti õiguspärasust hinnatakse haldusakti andmise ajal olemasolevate faktide põhjal. Pärast haldusakti andmist toimunud sündmused ei mõjuta haldusakti õiguspärasust, kuid isiku tegevus pärast haldusakti andmist võib kaudselt kinnitada tema esialgseid kavatsusi Kui korter on soetatud äriühingule kontoriks, lasub äriühingul tõendamiskoormus tõendite osas, mis kinnitaksid, et tal oli maksuotsuse tegemise ajal tõepoolest kavatsus võtta korter kasutusele äriühingu kontorina. Tõenditena on kohtupraktikas nimetatud näiteks töötajate palkamist ja kontori sisustamist.
  • Kuivõrd kinnisasja üürile andmine on üldjuhul maksuvaba käive, siis selleks, et tegemist oleks maksustatava käibega, peab maksukohustuslane enne tehingu tegemist maksuvabastusest loobuma kirjaliku teatega maksuhaldurile. Äriplaani usutavust võib suurendada see, kui teade esitati enne maksuhalduri kontrollitoiminguid. Käibemaksuseaduse § 16 lg 3 lubab teate esitada enne käibe toimumist samal maksustamisperioodil või varem. Seega on teate esitamine põhimõtteliselt võimalik ka ajal, mil kinnisasi soetati.

Riigikohus on märkinud, et kui maksuotsuse tegemise ajal sisendkäibemaksu mahaarvamise õigus puudub, ei välista see käibemaksu korrigeerimist tulevikus. Kui äriühing hakkab edaspidi korterit kasutama äriühingu kontorina, on tal õigus korrigeerida korteriomandi soetamisel tasutud käibemaksu vastavalt korteriomandi maksustatava käibe tarbeks kasutamise osatähtsusele.

Korter majutusteenuse pakkumiseks. Kas äriühing saab korterit ostes käibemaksu tagasi küsida?

Riigikohus on oma praktikas kinnitanud, et majutusteenuse pakkumine on lubatav nii elamus kui ka mitteelamus. Turismiseaduse kohaselt on majutusteenus  ööbimisvõimaluse ning sellega kaasneva kauba või teenuse müügiks pakkumine ja müük majutusettevõtja poolt.

Riigikohus on selgitanud, et majutusteenuse pakkumine pole kunagi maksuvaba ja eluruumi üürile, rendile või kasutusvaldusesse andmine on alati maksuvaba, muu kinnisasja või selle osa kasutusse andmine on maksuvaba, kui maksukohustuslane pole maksuvabastusest loobunud. Seega tuleks eluruumi soetamine maksustatava käibe tarbeks kõne alla juhul, kui see soetatakse eesmärgiga osutada neis ruumides majutusteenust.

Riigikohus on selgitanud konkreetselt olukorda, kus maksukohustuslane kavatseb korteri üürida teisele äriühingule majutusteenuse osutamiseks. Sellisel juhul pole tegemist alaliseks elamiseks üüritava pinnaga, vaid majandustegevuseks kasutatava pinnaga ning korterit saab käsitada äriruumina, mida kavatsetakse kasutada maksustatava käibe tarbeks. Sellise tõlgenduse korral ei muutu käibemaksuseaduse § 16 lg 3 p 1 erand sisutühjaks, mis tähendab et enne käibe toimumist samal maksustamisperioodil või varem sellest Maksu- ja Tolliametit kirjalikult teavitanud maksukohustuslane lisab käibemaksu kinnisasja või selle osa, välja arvatud eluruumi üürile, rendile või kasutusvaldusse andmine, maksustatavale väärtusele.

Riigikohus on leidnud, et seega tuleb maksuvabastuse rakendamise üle otsustades muu hulgas arvestada ka maksukohustuslase äriplaani. Kui äriplaani teostumiseks pole seadusandlikke või muid takistusi ning äriplaan on usutav, tuleb maksukohustuslasele anda võimalus arvata sisendkäibemaks kohe maha.

Kohtupraktikas on peetud soetatud korterite kasutamist käibemaksuga maksustatava käibe tarbeks võimalikuks ja äriplaani usutavaks, olukorras kus äriühing üürib korteriomandid äriühingule, kellel on õigus neis korterites osutada majutusteenust.

Kui vajate abi maksuõigust puudutavates küsimustes, siis vajutage siia