Maksuhaldur on kohustatud sisse nõudma maksukohustuslase poolt tasumata maksuvõla. Maksuvõla sundtäitmine toimub maksukorralduse seaduse ning täitemenetlust reguleerivates õigusaktides sätestatud korras.
Maksukohustuslase pankroti väljakuulutamise korral rahuldatakse maksuvõlad pankrotiseaduses sätestatud korras.

Maksuvõla sundtäitmine on lubatud, kui:

 • kohustuse täitmise tähtpäev on saabunud ning nõue on sissenõutav;
 • nõuet sisaldav haldusakt on maksukohustuslasele seadusega ettenähtud korras teatavaks tehtud;
 • maksuvõlg ei ole ajatatud;
 • maksuvõlg ei ole aegunud, kustutatud või muul alusel lõppenud;
 • haldusakti täitmist ei ole peatatud.

Maksukohustuslase poolt deklareeritud ja tasumata jäetud maksusumma või maksuteate alusel tasumisele kuuluva maksusumma sundtäitmine on lubatud alles pärast seda, kui maksukohustuslasele on antud vähemalt üks kord tähtaeg maksuvõla tasumiseks koos hoiatusega kohustuse tähtajal täitmatajätmise tagajärgede kohta.

Sundtäitmise aegumistähtaeg

Alates 1. jaanuarist 2014 kehtivad järgmised sundtäitmise aegumistähtajad:

 • Deklaratsiooni alusel arvutatud või haldusakti alusel sissenõutava maksusumma sundtäitmise aegumistähtaeg on viis aastat. Aegumistähtaeg algab kohustuse täitmise tähtpäeva saabumise aastale järgneva aasta 1. jaanuaril.
 • Maksuotsuse ja vastutusotsuse alusel sissenõutava maksusumma sundtäitmise aegumistähtaeg on viis aastat. Aegumistähtaeg algab maksuotsuse või vastutusotsuse kättetoimetamise aastale järgneva aasta 1. jaanuaril.
 • Intressinõude sundtäitmise aegumistähtaeg on viis aastat nõude esitamise aastale järgneva aasta 1. jaanuarist alates.
 • Muude maksuhalduri sissenõutavate rahaliste kohustuste sundtäitmise aegumistähtaeg, välja arvatud eriseadustes sätestatud tähtajad, on viis aastat nõude esitamise aastale järgneva aasta 1. jaanuarist alates.

Sundtäitmise aegumistähtaeg katkeb:

 • kohtutäiturile maksuvõla sissenõudmiseks täitmisavalduse esitamisel;
 • maksukohustuslase pankroti väljakuulutamisel;
 • halduskohtu tehtud esialgse õiguskaitse määruse jõustumisel;
 • saneerimismääruse jõustumisel või võlgade ümberkujundamise avalduse menetlusse võtmise määruse jõustumisel.

Uue sundtäitmise aegumistähtaja kulgemist hakatakse arvestama tähtaja katkemise aluse äralangemise aastale järgneva aasta 1. jaanuarist.

Riigikohus on oma 10. oktoobri 2018. aasta määruses nr 2-17-12525 selgitanud, et maksuvõla sissenõudmiseks varasemal ajal kehtinud maksukorralduse seaduse sätteid  ja kehtiva maksukorralduse seaduse sätteid tuleb tõlgendada selliselt, et maksuvõla sissenõudmiseks täitemenetluse alustamise korral (kohtutäiturile maksuvõla sissenõudmiseks täitmisavalduse esitamisel) maksuvõla sundtäitmise aegumine katkes ja sundtäitmise aegumise katkemise alus langes kohe ära. Nii varasema (MKS § 132 lg 5) kui ka kehtiva (MKS § 132 lg 6) regulatsiooni kohaselt hakatakse uue sundtäitmise aegumistähtaja kulgemist arvestama tähtaja katkemise aluse äralangemise aastale järgneva aasta 1. jaanuarist.

Seega on oluline täitemenetluse alustamise aeg.  Maksuvõla sundtäitmine aegumistähtaeg on viis aastat täitemenetluse alustamise aastale järgneva aasta 1. jaanuarist.

Riigikohtu hinnangul on selline maksuvõla sundtäitmise aegumise katkemise regulatsiooni tõlgendus kooskõlas ka seadusandja tahtega, et maksukohustuslasele saabuks tema maksuvõlgade ja nende sissenõutavuse osas ettenähtava aja jooksul õigusrahu ning ei toimuks eesmärgipäratut maksuvõlgade sundtäitmist. Riigikohus viitas seejuures seadusandja tahtele, mida saab järeldada mh „Maksukorralduse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse“ eelnõu seletuskirjast. Viidatud eelnõuga muudeti sel eesmärgil kehtiva maksukorralduse seaduse maksuvõla sundtäitmise aegumise katkemise aluseid ning sundtäitmise aegumise tähtaega seitsmelt aastalt viiele aastale, kusjuures lühemat aegumistähtaega kohaldatakse ka enne 1. jaanuari 2014 tekkinud nõuetele.

Sundtäitmise aegumistähtaja möödumisel lõpevad maksukohustus ja sellega seotud kõrvalkohustused ning muud maksuhalduri sissenõutavad rahalised kohustused.

Kui vajate abi maksuõigust puudutavates küsimustes, siis vajutage siia