Kinnisasja käibemaksu muudatused hakkasid kehtima 1. oktoobril 2018.
Käibemaksuseaduses on nüüd kasutusele võetud „ehitusmaa“ mõiste. Ehitusmaa võõrandamisele maksuvabastust ei kohaldata. Teisisõnu on ehitusmaa võõrandamine käibemaksuga maksustatav.

Mis on ehitusmaa?

Ehitusmaana käsitatakse sellist kinnisasja tsiviilseadustiku üldosa seaduse tähenduses, millel ei asu ehitist, välja arvatud tehnovõrku või -rajatist, ja mis on projekteerimistingimuste, detailplaneeringu või riigi või kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu kohaselt ehitamiseks kavandatud või mille kohta on esitatud ehitusteatis või mille katastriüksuse sihtotstarve on üle 50 protsendi elamumaa või ärimaa või need ühiselt.

Tsiviilseadustiku üldosa seaduse tähenduses on kinnisasi maapinna piiritletud osa (maatükk).

Euroopa Kohus on selgitanud, et käibemaksudirektiivi kohaselt  on käibemaksust vabastatud ehitiseta maa, välja arvatud ehitusmaa võõrandamine. Selle direktiivi sõnastuse järgi käsitatakse „ehitusmaana” hoonestamata või hoonestatud maad, mis vastab liikmesriikide vastavatele määratlustele. Liikmesriikidel tuleb selle määratlemisel, millist maatükki võib pidada „ehitusmaaks”, lähtuda käibemaksudirektiivi taotletud eesmärgist vabastada käibemaksust üksnes sellise hoonestamata maatüki võõrandamine, millele ei kavandata ehitamist. Euroopa Kohus on selgitanud, et hinnata tuleb kõiki kõne all oleva tehingu võõrandamise kuupäeval aset leidnud asjaolusid, sealhulgas poolte kavatsusi, tingimusel et neid kinnitavad objektiivsed asjaolud, selleks et teha kindlaks, kas tehingu ese on ehitusmaa või mitte  (vt 17. jaanuari 2013. aasta kohtuotsus Woningstichting Maasdriel, C-543/11, EU:C:2013:20, punktid 26, 30, 35).

Seega võib järeldada Euroopa Kohtu selgitusest, et käibemaksust on vabastatud ehitiseta maatüki võõrandamine, millele ei kavandata ehitamist.

Alates 1. oktoobrist 2018 tuleb ehitusmaa võõrandamist käibemaksustada sõltumata sellest, kas see on soetatud enne 1. maid 2004 või hiljem. Enam ei kehti olukord, kus käibemaksuga ei maksustata krundi, millel ei asu ehitist, võõrandamist juhul, kui maatükk on soetatud enne 1. maid 2004.

Kui vajate abi maksuõigust puudutavates küsimustes, siis vajutage siia