Õigusabi lepingute koostamisel

Õigusabi lepingute koostamisel aitab minimeerida riske. Hästi koostatud leping kaitseb Teie huvisid.

Advokaadibüroo FINK nõustab kliente lepingueelsetel läbirääkimistel, lepingu koostamisel ja ka lepingust tulenevates vaidlustes. Tihti on teine lepingupool esitanud enda koostatud lepingu projekti, mis vajab õiguslikku analüüsi, kas leping vastab Teie huvidele. Nii et vajadusel esitame lepingu projekti kohta õigusliku arvamuse või ka esindame Teid lepingueelsetel läbirääkimistel − ikka selleks, et Teie kui kliendi huvid oleks maksimaalselt kaitstud.

Lepingu sõlmimisel tuleb mõelda, et kas Teile pakutud leping on ikka parim lahendus. Näiteks kui eesmärk on teenida raha metsa müügist, siis tasub kaaluda, kas on mõistlik sõlmida kasutusvalduse lepingut, müüa metsamaad või tasub sõlmida kasvava metsa raieõiguse ostu-müügileping. Juriidiline abi võib olla vajalik, et otsustada, kas tuleb sõlmida tööleping, käsundusleping või töövõtuleping.

Advokaadibüroo FINK õigusteenuste hulka kuulub muu hulgas lepingute koostamine, esindamine lepingueelsetel läbirääkimistel ja esindamine lepingust tõusetunud vaidlustes seonduvalt järgmistes küsimustes:

 • Lepingu sõlmimine, lepingu kehtivus, lepingu muutmine ja lõpetamine
 • Lepingueelsed läbirääkimised
 • Lepingueelse teabe andmise kohustus tarbijaga sõlmitava lepingu puhul
 • Lepingupoole teadmine lepingu puudustest
 • Pakkumus ehk ofert, määratud nõustumuse andmise tähtajaga pakkumus, määramata nõustumuse andmise tähtajaga pakkumus, pakkumuse lõppemine
 • Nõustumus ehk aktsept, muudatustega nõustumus, hilinenud nõustumus
 • Lepingupoolte kohustused, lepingupoolte kohustuste sisu, lepingupoolte tavad ja praktika, lahtised tingimused, olulises tingimuses kokkuleppe puudumine
 • Hinna määramine, tasu nõudmise piirangud tarbijaga sõlmitava lepingu puhul
 • Lepingu tõlgendamine
 • Võlatunnistus
 • Välistav tingimus lepingus
 • Kinnituskiri
 • Eelleping
 • Tüüptingimused: tüüptingimused lepingu osana, tüüptingimus ja eraldi kokkulepe, tüüptingimuste tõlgendamine, tüüptingimuste vasturääkivus, tüüptingimustega lepingu kehtivus, tüüptingimuse tühisus, erisused krediidiasutuste suhtes, majandus- või kutsetegevuses sõlmitud lepingud, ebamõistlikult kahjustavate tüüptingimuste kasutamise lõpetamise nõue
 • E-kaubandus
 • Väljaspool äriruume sõlmitav leping: tarbija lepingueelne teavitamine, teabe kinnitamine, taganemisõigus, ettevõtja ja tarbija kohustused tarbijapoolsel lepingust taganemisel
 • Sidevahendi abil sõlmitud lepingud: tarbija lepingueelne teavitamine, tarbija lepingueelne teavitamine finantsteenuse lepingu puhul, lepingu sõlmimine telefoni teel, õigus lepingust taganeda, ettevõtja ja tarbija kohustused tarbijapoolsel lepingust taganemisel
 • Arvutivõrgu abil sõlmitud lepingud: nõuded lepingu sõlmimisele tarbijaga
 • Võlgnikud, võlausaldajad
 • Kohustuse täitmine
 • Õiguskaitsevahendid kohustuse rikkumise korral: kohustuse täitmise nõudmine, kohustuse täitmisest keeldumine, hinna alandamine, viivise nõudmine, kahju hüvitamine, lepingust taganemine ja lepingu ülesütlemine
 • Käenduse ja garantii andmine
 • Käsiraha
 • Leppetrahv, leppetrahvi vähendamine
 • Nõude loovutamise leping
 • Ettevõtte üleminek
 • Ostu-müügileping: asja vastavus lepingutingimustele, müüja vastutus asja lepingutingimustele mittevastavuse puhul, asja lepingutingimustele mittevastavusest teatamine, müügigarantii
 • Kinkeleping, kinkelepingust taganemine
 • Üürileping, üürileandja pandiõigus, tagatisraha üürileandjale, üürilepingu ülesütlemine
 • Rendileping, põllumaa rendileping
 • Liisinguleping
 • Laenuleping, laenulepingu ülesütlemine
 • Kindlustusleping
 • Seltsinguleping
 • Teenuse osutamise lepingud: käsundusleping, töövõtuleping, maaklerileping
 • Hoiuleping ja laoleping
 • Kasvava metsa raieõiguse võõrandamine: kasvava metsa raieõiguse ostu-müügileping.
 • Kasutusvalduse leping
 • Tööleping: töölepingu sõlmimine, saladuse hoidmise kohustus, konkurentsipiirangu kokkulepe, töötaja vastutus, Varalise vastutuse kokkulepe, töölepingu lõpetamine ja ülesütlemine, töölepingust tulenevad vaidlused

Kui Teid huvitavat teemat ei ole siin mainitud, siis pöörduge julgesti ja ikkagi küsige järele!

Telefon:  +372 501 2205
E-post:  eve@fink.ee