Euroopa Liidu õigus – õigusteenus Teie heaks

Euroopa Liidu õigus – õigusteenus Teie heaks. Euroopa Liidu õigusega seotud nõustamine ja esindamine Euroopa Liidu institutsioonides

Suur osa meie tegevusest on reguleeritud Euroopa Liidu õigusega. Nimelt on teatud valdkonnad Euroopa Liidu ainupädevuses ja teatud valdkondades on Euroopa liidu liikmesriikidega jagatud pädevus. Näiteks on tolliliit ja konkurentsieeskirjad sh ka riigiabi Euroopa Liidu ainupädevuses. Jagatud pädevus on Euroopa Liidul ja liikmesriikidel muu hulgas põllumajanduse, keskkonna, tarbijakaitse ja energeetika valdkonnas.  Seega tuleb sageli probleemile lahendust otsides lisaks Eesti õigusele süveneda Euroopa Liidu õigusesse. Euroopa Liidu õigust kujundab Euroopa Liidu Kohus, mis omakorda tähendab, et Euroopa Liidu Kohtu praktikast võib leiduda vastus kliendi probleemile, olgu selleks  riigiabi või toetuste tagasi nõudmine või käibemaksu puudutavad küsimused.

Kui liikmesriigi kohtus tekib küsimus Euroopa Liidu õiguse tõlgendamisest ja kehtivusest, siis on liikmesriigi kohtul võimalus ja teatud juhul kohustus küsida eelotsust Euroopa Kohtult. Eelotsusetaotluse esitamine peatab menetluse liikmesriigi kohtus kuni Euroopa Kohtu lahendi tegemiseni.

Advokaadibürool FINK on kogemus keerulistes Euroopa Liidu õigust puudutavates vaidlustes. Advokaadibüroo FINK nõustab ja esindab Teid Euroopa Liidu õigusega seonduvates küsimustes muu hulgas järgmistes valdkondades:

  • Kaebus Euroopa Komisjonile
  • Konkurents: keelatud kokkulepped, koondumine, riigiabi
  • Ebaseadusliku abi tagasinõudmine
  • Toetuste tagasinõudmine
  • Käibemaks

Kui Teid huvitavat teemat ei ole siin mainitud, siis pöörduge julgesti ja ikkagi küsige järele!

Telefon:  +372 501 2205
E-post:  eve@fink.ee