Vaidluste  lahendamine. Esindamine ametiasutustes ja kohtumenetluses

Advokaat aitab läbirääkimistel, esindab Teid ametiasutustes ja kohtumenetluses, koostab menetlusdokumendid.

Kui on tekkinud erimeelsused, siis advokaadibüroo seisab Teie huvide eest suhtlemisel teise osapoolega. Advokaadibüroo FINK esindab läbirääkimistel, kohtueelses menetluses ja kohtumenetluses sh kriminaalmenetluses ning koostab vajalikud dokumendid. Advokaadibüroo pakub õigusabi Teie suhetes muu hulgas riigi ja kohaliku omavalitsuse ametiasutuste ja ka Euroopa Liidu institutsioonidega.

 Millisel juhul Euroopa Inimõiguste Kohus?

Kuhu edasi, kui riigisiseselt on võimalused ammendatud?

Prantsusmaal Strasbourgis asuvasse Euroopa Inimõiguste Kohtusse saab pöörduda riigi vastu, kui on rikutud mõnda Euroopa Inimõiguste Konventsiooniga tagatud õigust ja kõik riigisisesed võimalused on ammendatud. ning Teisisõnu tuleb kaebuses ära näidata, millist konventsiooni või selle protokolli artiklit on rikutud. Näiteks ei ole läbi viidud õiglast kohtumenetlust, nagu nõuab seda konventsiooni artikkel 6 lõige 1. Kaebust saab esitada kuue kuu jooksul  alates riigisiseselt tehtud lõpliku otsuse kuupäevast. Kaebus peab olema koostatud selleks ette nähtud kaebuse vormil ja saadetud kohtusse posti teel.

Millisel juhul saab aidata Euroopa Liidu Kohus?

Luxembourgis asuv Euroopa Liidu Kohus tegeleb Euroopa Liidu õigusega.  Euroopa Liidu Kohus tagab, et Euroopa Liidu aluslepingute tõlgendamisel ja kohaldamisel austatakse õigust.  Euroopa Liidu Kohtuga puutume kokku eelotsusemenetluse kaudu, kui riigisiseses kohtumenetluses  tekib küsimus Euroopa Liidu õiguse tõlgendamisest ja kehtivusest. Euroopa Liidu Kohus  teeb eelotsuse liikmesriigi kohtu taotlusel. Füüsilised või juriidilised isikud saavad ise esitada hagi Euroopa Liidu Kohtule Euroopa Liidu institutsioonide õigusaktide peale, näiteks et vaidlustada Euroopa Komisjoni otsus.

Advokaadibüroo FINK nõustab ja esindab Teid vaidluste lahendamisel muu hulgas järgmistes valdkondades:

 • Esindamine läbirääkimistel
 • Esindamine haldusmenetluses
 • Menetlusdokumentide koostamine
 • Esindamine vaidemenetluses
 • Esindamine halduskohtumenetluses
 • Esindamine tsiviilkohtumenetluses, sh hagiavalduse koostamine, hagi esitamine
 • Esindamine väärteomenetluses
 • Esindamine kriminaalmenetluses, sh väljaandmine välisriigile
 • Esindamine pankrotimenetluses
 • Esindamine täitemenetlus
 • Esindamine Euroopa Liidu institutsioonides
 • Kaebus Euroopa Inimõiguste Kohtule

Kui Teid huvitavat teemat ei ole siin mainitud, siis pöörduge julgesti ja ikkagi küsige järele!

Telefon:  +372 501 2205
E-post:  eve@fink.ee